Partneři sekce:
 • SCHELL
 • P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
 • REHAU
 • Geberit

Dálkový odečet vody a tepla chrání soukromí a naplňuje již dnes vizi EED

Dálkový odečet vody a tepla chrání soukromí a naplňuje již dnes vizi EED

V době chytrých technologií a internetu je téměř neuvěřitelné, že máte v určitý den a hodinu zůstat doma a čekat na odečet spotřeby energie. Informaci o odečtených hodnotách a platbách za spotřebované energie pak obvykle většina obyvatel a správců bytových domů obdrží jednou ročně v období vyúčtování. Zdá se však, že nové technologie radiového přenosu dat a možnost kontroly jejich aktuálních hodnot prostřednictvím portálových služeb jsou na vzestupu. A to dokonce s předstihem oproti požadavkům EU. 

V posledních letech roste zájem a také prodej přístrojů nové generace, které umožňují dálkový odečet vody a tepla. U indikátorů je jejich podíl na celkovém objemu prodaných přístrojů prakticky 100 %, u vodoměrů 75 %. V současnosti správcovské firmy, bytová družstva i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Je totiž přesnější, zvyšuje komfort uživatelům bytů a eliminuje chyby při odečtech i možnost záměrné manipulace s přístroji.

Další výhodou je možnost provádění častějších odečtů a sledování naměřených hodnot na internetu. Majitel či správce nemovitosti i nájemníci tak mohou mít lepší přehled o spotřebě energií a vody v domě. Kromě zamezení plýtvání může radiový odečet přispět také k odhalení nechtěných úniků vody při haváriích (např. protékající záchod) v době, kdy je nájemník na dovolené.
Častější odečty všech měřicích zařízení v bytě zajistí i větší spravedlnost při stěhování. Zaplatíte pouze to, co jste skutečně spotřebovali.

Existence radiového systému usnadní odečty i v případě bytů, které by uživatel z jakýchkoliv důvodů nezpřístupnil pro provedení odečtu. Konečný spotřebitel je v tomto případě chráněn před rizikem sankce, která mu jinak dle platné legislativy hrozí. Na straně administrátora pak odpadá nutnost provádět náhradní výpočet spotřební složky tepla.

Tato se počítá jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky dle zákona č. 67/2013 Sb. v platném znění § 6 odst. 3). Pokud je v domě takových bytů, které nejsou zpřístupněny pro odečet, víc, může to znamenat viditelné navýšení spotřební složky za období odečtu pro celý objekt.

Příklad:
Bytový dům – 50 bytů s průměrnou spotřebou vody 35 m3 /rok
1/ rádiový dálkový odečet: všechny byty odečteny

 • odečteno všech 50 bytů
 • celková spotřeba vody BD = 1 750 m3

2/ manuální odečet: odečtených 45 bytů, 5 bytů nezpřístupněných

 • odečteno 45 bytů: celková spotřeba vody = 1 575 m3
 • neodečtených 5 bytů: vypočtená spotřeba vody na 1 byt: 105 m3, celkem 525 m3
 • celková spotřeba vody BD je 1 575 + 525 = 2 100 m3

V případě radiových odečtů je také možné na rozdíl od manuálních odečtů kalkulovat s přesným odečtem k rozhodnému datu rozúčtovacího období, obvykle k 31. 12. Tím se obvykle sníží také rozdíl odečtu mezi odečtenými údaji z měřičů konečných spotřebitelů a hlavním domovním vodoměrem, tzv. rozdílový koeficient.

Dálkové odečty indikátorů a vodoměrů probíhají ve dvou variantách. První je pomocí mobilní sběrnice dat, tou druhou, a v tuto chvíli nejmodernější možností, je odečet pomocí automatické sběrnice dat. Tato varianta také umožňuje nadstavbu, a to webový portál s aktuálním přehledem spotřeby tepla a vody v domě či bytě.

Výhody dálkového odečtu prostřednictvím sběrnice dat pro správce nemovitosti:

 • odečet hodnot spotřeby energií bez vstupu do bytů
 • přesný odečet k 31. 12. – stejný pro všechny byty
 • denní data k dispozici pro případ meziodečtů při stěhování apod.
 • možnost sledování údajů o spotřebě a stavu měřičů prostřednictvím internetového portálu
 • přístup k údajům o spotřebě kdykoliv v průběhu rozúčtovacího období
 • eliminuje výpočet průměrných spotřeb v případě nepřístupných bytů

Jak funguje rádiová technologie?

Princip fungování radiových sestav různých výrobců je podobný, v konkrétním technickém řešení se však mohou lišit (obr. 1).

Obr. 1
Obr. 1

Systém komunikuje s měřiči ista, které jsou vybaveny rádiovými moduly. Nejčastěji to bývají rozdělovače topných nákladů (indikátory) doprimo 3 a vodoměry ista domaqua m, istameter m nebo modilys m. Součástí systému mohu být i další měřiče – tepla, elektřiny nebo plynu (viz obrázek systému symphonic 3 výše).
Všechny součásti systému mají bateriové napájení a jejich instalace v objektu nevyžaduje kabelové rozvody. Baterie v přístrojích vydrží více než 10 let.

Srdcem systému je sběrnice dat memonic 3, která automaticky přenáší data na centrální server prostřednictvím GSM/GPRS sítě s rádiovou frekvencí 868 MHz. Dokáže najednou obsluhovat při optimálním prostorovém rozmístění až tisíc měřičů a disponuje velkým dosahem signálu až 50 m.

Pracuje v tzv. mřížkovém módu, kdy jsou signály přenášeny i vzájemně mezi jednotlivými měřiči, což vede ke zvýšení spolehlivosti odečtu všech přístrojů zapojených v systému i dosahu signálu. Pro standardní bytový dům s výškou 8 – 10 podlaží tak obvykle postačuje 1 – 2 sběrnice dat. Přenášená data jsou zabezpečena kódováním proti zneužití a chybnému transportu (obr. 2).

Obr. 2
Obr. 2

Příklady počtu a umístění sběrnic dat memonic 3

Počet vchodů    Počet podlaží    Počet sběrnic
           1                  max. 10                  1
           2                více než 10               2
           6                   max. 8                   2

Portálové služby v souladu s budoucími požadavky EED

Implementace směrnice EED/27/2012 o energetické efektivnosti budov ovlivní v budoucnu také poskytování informací v oblasti měření a rozúčtování nákladů na energie.
V čl. 10 směrnice o Informacích o vyúčtování se uvádí následující požadavky.

Obr. 3 Sběrnice dat memonic 3
Obr. 3 Sběrnice dat memonic 3

Členské státy zajistí následující:

 • údaje ve vyúčtování musí být přesné a založené na skutečné spotřebě,
 • koneční zákazníci musí mít snadný přístup k doplňujícím informacím o historické spotřebě.
Obr. 4 Rádiový indikátor tepla Doprimo 3
Obr. 4 Rádiový indikátor tepla Doprimo 3

Doplňující informace o historii spotřeby obsahují

 • souhrnné údaje za období nejméně uplynulých tří let nebo za období od platnosti smlouvy o dodávkách, je-li toto období kratší,
 • podrobné údaje na základě času spotřeby za jakýkoli den, týden, měsíc a rok; tyto údaje jsou konečnému zákazníkovi zpřístupněny prostřednictvím internetu nebo rozhraní měřiče za období nejméně 24 uplynulých měsíců nebo za období od vstupu smlouvy o dodávkách v platnost, je-li toto období kratší.
Obr. 5 Dálkové odečty lze využít i pro měření spotřeby teplé a studené vody. Domaqua radio net 3
Obr. 5 Dálkové odečty lze využít i pro měření spotřeby teplé a studené vody. Domaqua radio net 3
Obr. 5 Dálkové odečty lze využít i pro měření spotřeby teplé a studené vody. Domaqua radio net 3

Technologie poměrového měření společnosti ista už dnes splňuje všechny české i evropské normy a je plně připravena na nová pravidla rozúčtování evropské směrnice EED/27/2012. Využití monitoringu spotřeb a portálových služeb ista24.cz se správcům objektů vyplatí již dnes.

Obr. 6 Klasický způsob odečtů vyžaduje přístup k měřičům i spolupráci nájemníků.

Obr. 6 Klasický způsob odečtů vyžaduje přístup k měřičům i spolupráci nájemníků.

Kromě rychlého přístupu k informacích o spotřebách slouží také k odhalování chyb v systému, jako jsou například zpětné průtoky vody, kontrola nulových spotřeb nebo nežádoucího úniku vody a umožňují uživatelům i správcům rychlou nápravu uvedených stavů. Monitoring spotřeb pomůže objasnit nesrovnalosti ve vyúčtování. V neposlední řadě také uživatelé získají možnost lépe přizpůsobit svoje spotřebitelské chování a jsou motivováni k úsporám energie.

Obr. 7 Dálkový odečet nezatěžuje nájemníky, je navíc bezpečnější, jelikož vlastní odečet nepodmiňuje vstup do bytu.
Obr. 7 Dálkový odečet nezatěžuje nájemníky, je navíc bezpečnější, jelikož vlastní odečet nepodmiňuje vstup do bytu.

Text: Ing. Jana Mašatová, Daniel Nový
J. Mašatová je produktová manažerka společnosti ista Česká republika. D. Nový je obchodním ředitelem společnosti ista Česká republika.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 2/2017.

Share
Tweet
Share