Společnost s pevnými a hlubokými základy

Společnost s pevnými a hlubokými základy

Společnost KELLER – speciální zakládání, spol. s r. o., vznikla v roce 1993 jako pobočka firmy KELLER Grundbau GmbH a je součástí nadnárodní společnosti KELLER GROUP LIMITED, sídlící v Londýně. Svým zákazníkům na českém trhu nabízí komplexní řešení problémů zakládání staveb. O firmě KELLER – speciální zakládání, spol. s r. o., jsme si povídali s jejím prokuristou Petrem Svobodou.

Jste společnost s pevnými základy?
Jsem přesvědčen, že ano, a doufám, že členství v nadnárodním koncernu s tak dlouhou tradicí, jako má KELLER, mě k takovému tvrzení i opravňuje.

Můžete nám přiblížit začátky vaší firmy v České republice? Co bylo impulsem k otevření této pobočky?
Nebyl jsem tehdy ještě zaměstnancem koncernu, ale vím, že jeho strategií bylo a je postupná expanze do všech zemí a oblastí, kde je možné uplatnit některé z vlastních technologií speciálního zakládání staveb. Impulsem jistě bylo založení a úspěšné fungování pobočky v Bratislavě, založené v roce 1991. Když se Československo v roce 1992 rozdělilo, jevilo se jako vhodné působit i v samostatné České republice. Začátky byly složité, neboť v České republice byla v oboru speciálního zakládání staveb velmi silná základna představovaná subjekty vzniklými z bývalých státních podniků, jako byly Vodní stavby nebo GEOINDUSTRIA. Společnosti KELLER – speciální zakládání, spol. s r. o., se na českém trhu jen velmi pomalu dařilo prosazovat se a bez přispění a podpory mateřské organizace a obětavosti vlastních pracovníků by sama v počátku nepřežila. V podstatě se stala soběstačnou a stabilní až od konce 90. let minulého století.     

KellerZáběr činností vaší společnosti je v oboru veliký. Nastíníte nám ve stručnosti, čím vším se zabýváte a jaké úkoly řešíte?
Naše společnost patří mezi specializované stavební firmy, jejichž profesní náplní je řešení komplexních úkolů a složitých problémů v oboru zakládání staveb a ochrany staveb před podzemní vodou. Využívá vlastních speciálních metod a idejí, zejména v oblastech hloubkového zlepšování základových půd a injektážních postupů a technologií, které patří ke špičce světového vývoje.

Předmětem naší činnosti a podnikání je dodávka prací potřebných pro zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti stavebních, respektive základových konstrukcí nebo přírodních těles. Jedná se o základové konstrukce a vylepšování podloží pod mosty, pozemními objekty a budovami, silnicemi, železnicemi a podobně. Dále o zajišťování stavebních jam nebo sanací porušených či rekonstruovaných objektů.

Koncern, do kterého naše společnost patří, je navíc důležitým článkem ve vývoji nových technologií a metod v tomto oboru, neboť se po několik desetiletí profe­sionálně zabývá pracemi speciálního zakládání v celé své šíři. Konzultační a projekční činnost udržujeme jako nezbytnou akviziční realitu a zajišťujeme ji pro projekční kanceláře nebo architektonická studia, která potřebují řešit zakládání takzvané horní stavby. Nabízíme ji také přímo investorům a samozřejmě je nepostradatelná pro naši vlastní realizační činnost.

Kdo a s jakými problémy se na vás nejčastěji obrací? S jakými firmami spolupracujete?
Zákazníci společnosti KELLER – speciální zakládání, respektive objednavatelé jejich dodávek, jsou převážně stavební společnosti (velké, střední i malé) vystupující v předmětných projektech jako generální dodavatelé. V menší míře u nás objednávají práce přímo soukromí investoři (zahraniční i tuzemští), výjimečně pak státní organizace. Jejich požadavkem bývá provedení prací, respektive vyřešení problematiky zmíněné v předchozí odpovědi.

Firma vzhledem ke své specializaci a strategii koncernu nepracuje jako generální dodavatel, proto v cca 80 procentech fungujeme jako subdodavatel pro velké stavební společnosti, jako jsou Eurovia, Skanska, Strabag, Hochtief, Metrostav, OHL ŽS a podobně, nebo regionální společnosti, které tyto specializace poptávají a objednávají. Práce tohoto typu se však vyskytují především na velkých a náročných stavbách, které u uvedených generálních dodavatelů objednávají státní instituce České dráhy, Ředitelství silnic a dálnic a podobně, jakož i silné soukromé, například developerské společnosti. Jako přímý dodavatel pro státní instituci pracujeme spíše výjimečně, například na protipovodňových opatřeních pro státní organizace, jako jsou Povodí Moravy nebo Povodí Odry, popřípadě je možné zmínit obecní nebo městské úřady. Soukromí investoři objednávají předmětné práce, pokud mají osobní vazbu na některého našeho projektanta nebo jim předložíme zajímavé ekonomické řešení.

KellerJaký nejmenší a největší úkol jste v historii společnosti řešili?
Pokud si dobře vzpomínám, tak naším nejmenším úkolem či stavbou bylo například zhotovení 60metrových štěrkových pilířů, dvou mikropilot nebo injektáž podzákladí jednoho sloupu skeletu stávající budovy. Všehovšudy se jednalo vždy o půldenní realizační činnost.

Co se týče finančně největší stavby, tak to bylo zcela jednoznačně zajištění stavební jámy budovy České pojišťovny v Praze s podchycením historického židovského pohřebiště. Velkým úkolem či výzvou byla například rektifikace tanku na ropu v Kloboukách u Brna injektážní metodou ­Soilfrac® nebo zajištění stability sesuvných svahů v areálu Královopolské cihelny v Brně.

Který vyřešený úkol vás nejvíce těší? Na co jste hrdí?
To je velmi složitá otázka, protože na ni nelze jednoznačně zodpovědět. Každý z našich zaměstnanců by si jistě našel svůj typ. Je třeba rozlišovat pohled obchodníka, který si klade za úkol získat zakázku a práci pro společnost v těžkém konkurenčním prostředí. Projektant musí vyřešit například složité základové či nepříznivé dispoziční poměry a ještě musí garantovat spolehlivost konstrukce. Stavbyvedoucí s realizační skupinou (strojníci, vrtaři, mistři a podobně) musí zvládnout například logistické, technologické nebo klimatické překážky. Všichni společně jsou ještě navíc tlačeni do maximálního ekonomického rizika a zkracování dodacích termínů. Na závěr celého řetězce pak musí ekonom společnosti mnohdy složitě a dlouze vymáhat platby a dodržování smluvních platebních podmínek vůbec. Proto bych mohl nalézt u každé skupiny mých kolegů mnoho úkolů, kterými se jeden či druhý může pochlubit.

Má firma KELLER patent na nějakou vlastní metodu zakládání?

Koncern, do kterého naše společnost patří, vyvíjí a zdokonaluje nové technologie a metody především v oboru hloubkového zlepšování zemin nebo injektáží. Jako velmi zásadní je proto třeba uvést patentovanou metodu kompenzační injektáže ­Soilfrac® nebo to, že se společnost úzce podílí na veškerých či dílčích zlepšovacích návrzích pro výrobce techniky vibračního zhutňování nebo tryskové injektáže.

KellerCo se nejvíce změnilo za posledních patnáct let v řešení zakládání?
Nevím, zda jsem schopen toto dostatečně objektivně posoudit. V 90. letech jsem pracoval jako projektant, a tak mi možná bude na toto období chybět komplexnější pohled. Nicméně se domnívám, že jednoznačně se zvýšila technologická rozmanitost a nabídka v oboru speciálního zakládání – a to myslím i naším přispěním. Už zde nejsou jen vrtané piloty a mikropiloty, přestože i tyto technologie se samozřejmě výrazně posunuly. Mnoho firem se vybavilo moderní a výkonnou technikou a může dodávat práce ještě i před deseti lety mnohdy neproveditelné.

Bohužel s těmito „neomezenými“ možnostmi souvisí i podstatný nešvar. Nebývalá konkurence a dostupnost prací v oboru zakládání staveb vzbuzuje v lidech mimo obor dojem, že problematika speciálního zakládání staveb je velmi jednoduchá a může ji dělat každý… Opak je však pravda!

Spolupracujete na problémech a úkolech s kolegy ze zahraničí? Jezdíte takzvaně na zkušenou do Vídně nebo do Londýna?
Jedním z bodů strategie koncernu je kontinuální vzdělávání a neustálá snaha o zvyšování znalostí a schopností jeho zaměstnanců ve všech pobočkách. Pro mladší nebo méně zkušené pracovníky je pravidelně pořádána v KELLER Grundbau Rakousko firemní akademie formou všeobecného geotechnického vzdělávání a školení ve firemní technologické a obchodní koncepci. Přestože program jednoznačně prosazuje místní specialisty a zakládá se na využití dokonalých regionálních znalostí, je naprosto samozřejmé, že si projekční i realizační složky jednotlivých poboček navzájem vypomáhají a existuje jednotná technologická strategie. Informace o nových technologických postupech či zkušenostech ze staveb si zaměstnanci vzájemně a pravidelně předávají prostřednictvím koncernového intranetu, na školeních nebo přímo návštěvami na stavbách napříč jednotlivými národními pobočkami. V případě potřeby se na ty nejschopnější oborové či technologické specialisty v jednotlivých pobočkách obracejí s dotazy a žádostmi  o pomoc i z jiných zemí. Jsou to určitě pozitivní aspekty práce v KELLER, ač to chce často dávku trpělivosti a pochopení, protože každý region má svoje národní specifika, která se promítají i do komunikace, způsobu práce a běžných zvyklostí. 

Spolupracujete na řešení problémů zakládání s nějakým výzkumným ústavem nebo fakultou vysoké školy?

Sám externě působím v Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně, takže s dalšími kolegy velmi úzce spolupracujeme právě s tímto ústavem (laboratoř mechaniky zemin a podobně) nebo také s laboratoří zkušebních metod, kam zadáváme laboratorní zkoušky pevností materiálu tryskové injektáže, Deep Soil Mixing, betonů, cementových směsí a podobně.

Pocítili jste krizi v podobě menšího počtu zakázek?

Musím říci, že krizi jsme pocítili ihned v roce 2009 formou menšího objemu prací a ještě nyní ji pociťujeme u zakázek v oblasti infrastruktury, kde je útlum opravdu znát. V loňském roce jsme však již objem prací vyrovnali a i pro letošní rok se plánovaný obrat asi podaří naplnit díky projektům v pozemním stavitelství. Kde je ovšem pokles velmi znát, tak to je výnosnost staveb, respektive zakázek. Máme a budeme mít co dělat, abychom při současných cenových relacích vydělali na vlastní režijní náklady.

Jaký by měl být rok 2011, aby byl z pohledu společnosti KELLER – speciální zakládání úspěšný?

Osobně mám vždy na prvním místě spokojené zaměstnance, až pak nadřízené ve Vídni nebo Londýně. Proto bych si moc přál, abychom dokázali udržet personál v KELLER – speciální zakládání, spol. s r. o., ve stávajícím počtu a eventuálně mohli pracovat na jeho kvalitativním růstu. K tomu samozřejmě potřebujeme dostatečně úspěšné projekty, zakázky a stavby. Bylo by perfektní, kdyby se vylepšila platební morálka klientů, ale to je asi spíše science fiction. Pokud bychom dosáhli profitu jako v roce 2010, budu spokojený a myslím, že jak kolegové, tak ani akcionáři nebudou proti.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D., vystudoval v roce 1990 FAST VUT v Brně, obor geotechnika, a později zde získal i doktorát. Od roku 2000 pracuje ve společnosti KELLER – speciální zakládání, spol. s r. o., a od roku 2005 v ní plní funkci ředitele. Je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika a působí jako externí vyučující v Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně. Je ženatý a s rodinou tráví volný čas hlavně sportem a cestováním.

Rozhovor připravila Jitka Kulhánková
FOTO: KELLER – speciální zakládání

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Share
Tweet
Share